Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:           Alle bepalingen in de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden.

De ondernemer:                       Veterinary Educational Training, met als eigenaar Froukje de Vries

Dierenarts:                               Degene die krachtens de Wet Dieren de hoedanigheid Dierenarts heeft verkregen en die in opdracht van de klant diergeneeskundige handelingen verricht en/of in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen en –diensten verricht

De klant:                                   Het bedrijf dan wel het individu dat/die een overeenkomst aangaat met de ondernemer

De patiënt:                                Het door de klant ter diagnostiek of behandeling aangeboren dier, waarvoor advies, medicamenten, behandelingen of andere diergeneeskundige diensten worden verricht.

Overeenkomst:                         Alle mondelinge, schriftelijke en digitale wederzijdse afspraken over te leveren diensten van de ondernemer, inclusief  het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/off het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Voorschot:                                Een te bepalen percentage van het totale bedrag dat door de klant dient te worden overgemaakt ter bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant.

2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de ondernemer schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2
De tussen de ondernemer en de klant te sluiten overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de ondernemer schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3
De ondernemer heeft ten allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de ondernemer heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken in rekening te brengen.

3.4
De ondernemer heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een door hem geleverde dienst of een ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de ondernemer van mening is dat de dienst of behandeling van de patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de dienst wel te leveren of de aangeboden patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

4.1
De tussen de ondernemer en de klant gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de ondernemer tot het leveren van een dienst en/of een diergeneeskundige behandeling en/of advies e/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De ondernemer voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De ondernemer heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door de klant en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties

4.3
Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de klant en/of derden niet van de op de klant en/of de betreffend derde terzake de patiënt uit hoofde van de Wet Dieren rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Annulering

5.1
Annulering is enkel mogelijk wanneer de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van een dienst, bijvoorbeeld een diergeneeskundige handeling, onderzoek of advies. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van medicatie of andere producten is na bevestiging van de bestelling annulering met restitutie niet mogelijk.

5.2
Annulering van een overeenkomst dient te gebeuren minimaal 2 volle werkdagen voor het afgesproken moment van levering van de dienst.

5.3
Bij annulering door de klant wordt, indien van toepassing, de helft van het voorschot beschouwd als annuleringskosten.

5.4
Indien de klant niet op tijd annuleert, wordt, indien van toepassing, het volledige voorschot beschouwd als compensatie voor geïnvesteerde tijd van de ondernemer.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

6.1
De tussen de ondernemer en klant gesloten overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

 • Het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant door de ondernemer zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de dierenarts en/of de ondernemer in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zonodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen.
 • Het overlijden van de te behandelen patiënt.
 • Een eenzijdige beslissing van de ondernemer indien de ondernemer van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
 • Een eenzijdige beslissing van de ondernemer indien het vertrouwen tussen de ondernemer en de klant op ernstige wijze is verstoord.

6.2
Indien de overeenkomst op een eenzijdig verzoek van de ondernemer tussentijds wordt beëindigd dan zal de ondernemer, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

6.3
Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigt dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de ondernemer.

Artikel 7: Tarieven, honoraria en betaling

7.1
De ondernemer stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

7.2
Betaling van de nota van de ondernemer kan contact geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum in welk geval er administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

7.3
Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen waarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

7.4
Bij niet tijdige betaling zal de klant direct in verzuim zijn en is de klant de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

7.5
De klant is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoogde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen die door de ondernemer in rekening worden gebracht voor de door de ondernemer geleverde diensten.

7.6
Indien de klant in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW gesteld op:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500,- van de vordering
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500,- van de vordering
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000,- van de vordering
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering.

De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal €40,-

7.7
De ondernemer heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de ondernemer is ontvangen, tenzij de ondernemer op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden klant direct te behandelen.

7.8
De ondernemer heeft het recht om, indien de klant de patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de ondernemer ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de klant in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

7.9
Het is de ondernemer te allen tijde toegestaan de prijzen aan te passen. De nieuwe prijzen zijn hierbij van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten na datum prijs wijziging. Dit is ook van toepassing op de kilometervergoeding.

Artikel 8: Klachten

8.1
De Klant is verplicht om de door de ondernemer te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de klant merkbaar is geworden aan de ondernemer, bij voorkeur schriftelijk, te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de ondernemer terzake enig gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

8.2
Indien de ondernemer de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de ondernemer ten allen tijde het recht om:

 • Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
 • Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de ondernemer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

9.1
Indien de ondernemer op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de ondernemer ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de klant kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en dergelijke.

Bijzondere bepalingen:

9.2
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen:

 • De keurende dierenarts en/of ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen –  veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende dierenarts.
 • Terzake van de hierboven genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende dierenarts en/of de ondernemer; anderen dan de opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen
 • De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de ondernemer en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt
 • De artikelen 9.2.1 t/m 9.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekend en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt
 • Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en kunnen de artikelen 9.2.1 t/m 9.2.7 ook jegens de eigenaar worden ingeroepen
 • Indoen de opdrachtgever e/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de dierenarts en/of de ondernemer binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld een koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de ondernemer.
 • Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

9.3
De ondernemer die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slecht onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de ondernemer, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of ondernemer, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.

9.4
De ondernemer sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de ondernemer, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de klant zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

9.5
Het sluiten van een (behandelings-)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel  onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van artikel 6:179 BW.

Artikel 10: Eigendom

10.1
De ondernemer behoudt ten allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De ondernemer zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

Algemene bepaling

11.1
De ondernemer zal in alle gevallen vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de klant en de patiënt. Hieronder vallen alle adresgegevens, financiële gegevens en  medische gegevens van de klant en de patiënt. De gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming van de klant bij uitzondering van de te noemen situaties.

Bijzondere bepaling

11.2
In een 3 tal situaties heeft de ondernemer het recht om gegevens van de klant aan derden te verstrekken:

 • In geval van wanbetaling heeft de ondernemer het recht om de adres en financiële gegevens van de klant door te geven aan een incassobureau of een rechtelijke instantie.
 • In geval van ernstige verwaarlozing of mishandeling heeft de ondernemer het recht om het adres en de medische gegevens van de klant en patiënt door te geven aan de AID en rechtelijke instanties. Het is hierbij aan de ondernemer om in te schatten wanneer er sprake is van ernstige verwaarlozing of mishandeling.
 • In het geval van medische noodzaak heeft de ondernemer het recht om medische gegevens te delen met dierenartsen of behandelaars.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

12.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden.

Indien de behandeling van de patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de ondernemer het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de klant, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De klant is gehouden hieraan gehoor te geven.

12.2
Wetenschappelijk onderzoek

De ondernemer heeft het recht om (onderdelen van ) de patiënt of van de patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal zonodig het voornemen om de genoemde gegevens te gebruiken voor het onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1
Op alle (behandelings-)overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

13.2
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de onderneming bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de onderneming een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 14: Wijziging

14.1
Het is de ondernemer te allen tijde toegestaan om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen op moment van publicatie van de aangepaste Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten.